LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH MỚI NHẤT

Khai giảng liên tục hàng tháng,linh hoạt lựa chọn phù hợp với trình độ và lịch cá nhân của bạn nhất.

Khóa học toàn diện từ 0-7.0 dành cho bất kì ai,cam kết mục tiêu BẰNG VĂN BẢN!

LỚP HỌC LỊCH HỌC CÒN CHỖ LỊCH KG DỰ KIẾN ĐỊA ĐIỂM
IELTS FOUNDATION 357 (9:00 – 11:00) FULL 25/07/2023 CS CẦU GIẤY
IELTS FOUNDATION 246 (15:00 – 17:00) FULL 28/07/2023 CS CẦU GIẤY
IELTS FOUNDATION 25 (17:30 – 19:30) 9 01/08/2023 CS CẦU GIẤY
IELTS FOUNDATION 246 (19:30 – 21:30) FULL 20/07/2023 CS CẦU GIẤY
KHÓA GIAO TIẾP PHẢN XẠ LV1 246 (9:00 – 11:00) FULL 12/07/2023 CS CẦU GIẤY
KHÓA GIAO TIẾP PHẢN XẠ LV1 35 (15:00 – 17:00) FULL 11/07/2023 CS CẦU GIẤY
KHÓA GIAO TIẾP PHẢN XẠ LV1 25 (17:30 – 19:30) 2 04/07/2023 CS CẦU GIẤY
KHÓA GIAO TIẾP PHẢN XẠ LV1 35 (19:30 – 21:30) 3 05/07/2023 CS CẦU GIẤY
KHÓA GIAO TIẾP PHẢN XẠ LV1 25 (15:00 – 17:00) 14 10/08/2023 CS CẦU GIẤY
KHÓA GIAO TIẾP THÀNH THẠO LV2 35 (15:00 – 17:00) FULL 29/06/2023 CS CẦU GIẤY
KHÓA GIAO TIẾP THÀNH THẠO LV2 26 (17:30 – 19:30) FULL 30/06/2023 CS CẦU GIẤY
KHÓA GIAO TIẾP THÀNH THẠO LV2 35 (19:30 – 21:30) 6 20/07/2023 CS CẦU GIẤY
KHÓA NỀN TẢNG CƠ BẢN LV0 25 (17:30 – 19:30) 9 01/08/2023 CS CẦU GIẤY
KHÓA NỀN TẢNG CƠ BẢN LV0 246 (15:00 – 17:00) FULL 05/07/2023 CS CẦU GIẤY
KHÓA NỀN TẢNG CƠ BẢN LV0 357 (9:00 – 11:00) FULL 04/07/2023 CS CẦU GIẤY
IELTS A 47 (18:00 – 20:00) 9 15/08/2023 CS CẦU GIẤY
IELTS A 26 (9:00 – 11:00) 3 26/06/2023 CS CẦU GIẤY
IELTS B 35 (15:00 – 17:00) 2 27/06/2023 CS CẦU GIẤY
IELTS IN 357 (17:30 – 19:30) 4 27/06/2023 CS CẦU GIẤY
KHÓA NỀN TẢNG CƠ BẢN LV0 357 (9:00 – 11:00) FULL 25/07/2023 CS BÁCH KHOA
KHÓA NỀN TẢNG CƠ BẢN LV0 246 (15:00 – 17:00) FULL 28/07/2023 CS BÁCH KHOA
KHÓA NỀN TẢNG CƠ BẢN LV0 47 (15:00 – 17:00) FULL 15/07/2023 CS BÁCH KHOA
KHÓA NỀN TẢNG CƠ BẢN LV0 246 (17:30 – 19:30) 20 10/08/2023 CS BÁCH KHOA
KHÓA GIAO TIẾP PHẢN XẠ LV1 246 (9:00 – 11:00) FULL 12/07/2023 CS BÁCH KHOA
KHÓA GIAO TIẾP PHẢN XẠ LV1 35 (15:00 – 17:00) FULL 11/07/2023 CS BÁCH KHOA
KHÓA GIAO TIẾP PHẢN XẠ LV1 25 (17:30 – 19:30) 2 04/07/2023 CS BÁCH KHOA
KHÓA GIAO TIẾP PHẢN XẠ LV1 35 (19:30 – 21:30) 3 05/07/2023 CS BÁCH KHOA
KHÓA GIAO TIẾP PHẢN XẠ LV1 357 (15:00 – 17:00) 2 22/07/2023 CS BÁCH KHOA
KHÓA GIAO TIẾP THÀNH THẠO LV2 35 (15:00 – 17:00) FULL 29/06/2023 CS BÁCH KHOA
KHÓA GIAO TIẾP THÀNH THẠO LV2 26 (17:30 – 19:30) FULL 30/06/2023 CS BÁCH KHOA
KHÓA GIAO TIẾP THÀNH THẠO LV2 36 (19:30 – 21:30) 13 29/07/2023 CS BÁCH KHOA
IELTS FOUND 25 (17:30 – 19:30) FULL 01/08/2023 CS BÁCH KHOA
IELTS FOUND 246 (15:00 – 17:00) FULL 05/07/2023 CS BÁCH KHOA
IELTS FOUND 357 (9:00 – 11:00) FULL 04/07/2023 CS BÁCH KHOA
IELTS A 36 (19:30 – 21:30) 9 15/08/2023 CS BÁCH KHOA
IELTS A 26 (9:00 – 11:00) 3 26/06/2023 CS BÁCH KHOA
IELTS B 35 (15:00 – 17:00) 2 27/06/2023 CS BÁCH KHOA
IELTS IN 357 (17:30 – 19:30) 4 27/06/2023 CS BÁCH KHOA
KHÓA NỀN TẢNG CƠ BẢN LV0 357 (9:00 – 11:00) FULL 25/07/2023 CS TÂY SƠN
KHÓA NỀN TẢNG CƠ BẢN LV0 246 (15:00 – 17:00) FULL 28/07/2023 CS TÂY SƠN
KHÓA NỀN TẢNG CƠ BẢN LV0 47 (15:00 – 17:00) FULL 15/07/2023 CS TÂY SƠN
KHÓA NỀN TẢNG CƠ BẢN LV0 36 (17:30 – 19:30) FULL 04/07/2023 CS TÂY SƠN
KHÓA NỀN TẢNG CƠ BẢN LV0 246 (17:30 – 19:30) 18 15/08/2023 CS TÂY SƠN
KHÓA NỀN TẢNG CƠ BẢN LV0 357 (17:30 – 19:30) 16 16/08/2023 CS TÂY SƠN
KHÓA GIAO TIẾP PHẢN XẠ LV1 246 (9:00 – 11:00) FULL 12/07/2023 CS TÂY SƠN
KHÓA GIAO TIẾP PHẢN XẠ LV1 35 (15:00 – 17:00) FULL 11/07/2023 CS TÂY SƠN
KHÓA GIAO TIẾP PHẢN XẠ LV1 25 (17:30 – 19:30) 2 04/07/2023 CS TÂY SƠN
KHÓA GIAO TIẾP PHẢN XẠ LV1 35 (19:30 – 21:30) 3 05/07/2023 CS TÂY SƠN
KHÓA GIAO TIẾP PHẢN XẠ LV1 25 (15:00 – 17:00) FULL 30/06/2023 CS TÂY SƠN
KHÓA GIAO TIẾP THÀNH THẠO LV2 257 (19:30 – 21:30) 6 07/08/2023 CS TÂY SƠN
KHÓA GIAO TIẾP THÀNH THẠO LV2 35 (15:00 – 17:00) FULL 29/06/2023 CS TÂY SƠN
KHÓA GIAO TIẾP THÀNH THẠO LV2 26 (17:30 – 19:30) FULL 30/06/2023 CS TÂY SƠN
KHÓA GIAO TIẾP THÀNH THẠO LV2 35 (19:30 – 21:30) FULL 20/07/2023 CS TÂY SƠN
IELTS FOUND 246 (19:30 – 21:30) 12 04/08/2023 CS TÂY SƠN
IELTS FOUND 246 (15:00 – 17:00) FULL 05/07/2023 CS TÂY SƠN
IELTS FOUND 357 (9:00 – 11:00) FULL 04/07/2023 CS TÂY SƠN
IELTS A 47 (18:00 – 20:00) 9 15/08/2023 CS TÂY SƠN
IELTS A 26 (9:00 – 11:00) 3 26/06/2023 CS TÂY SƠN
IELTS B 35 (15:00 – 17:00) 2 27/06/2023 CS TÂY SƠN
IELTS IN 357 (17:30 – 19:30) 4 27/06/2023 CS TÂY SƠN
KHÓA NỀN TẢNG CƠ BẢN LV0 357 (9:00 – 11:00) FULL 25/07/2023 CS LONG BIÊN
KHÓA NỀN TẢNG CƠ BẢN LV0 246 (15:00 – 17:00) FULL 28/07/2023 CS LONG BIÊN
KHÓA NỀN TẢNG CƠ BẢN LV0 47 (15:00 – 17:00) FULL 15/07/2023 CS LONG BIÊN
KHÓA NỀN TẢNG CƠ BẢN LV0 36 (17:30 – 19:30) FULL 04/07/2023 >CS LONG BIÊN
KHÓA NỀN TẢNG CƠ BẢN LV0 246 (17:30 – 19:30) 16 15/08/2023 CS LONG BIÊN
KHÓA NỀN TẢNG CƠ BẢN LV0 357 (17:30 – 19:30) 14 16/08/2023 CS LONG BIÊN
KHÓA GIAO TIẾP PHẢN XẠ LV1 246 (9:00 – 11:00) FULL 12/07/2023 CS LONG BIÊN
KHÓA GIAO TIẾP PHẢN XẠ LV1 35 (18:30 – 20:30) FULL 10/07/2023 CS LONG BIÊN
KHÓA GIAO TIẾP PHẢN XẠ LV1 246 (18:00 – 20:00) 8 28/07/2023 CS LONG BIÊN
KHÓA GIAO TIẾP PHẢN XẠ LV1 35 (19:30 – 21:30) 3 05/07/2023 CS LONG BIÊN
KHÓA GIAO TIẾP PHẢN XẠ LV1 25 (15:00 – 17:00) FULL 30/06/2023 CS LONG BIÊN
KHÓA GIAO TIẾP THÀNH THẠO LV2 26 (19:00 – 21:00) 6 07/08/2023 CS LONG BIÊN
KHÓA GIAO TIẾP THÀNH THẠO LV2 35 (15:00 – 17:00) FULL 29/06/2023 CS LONG BIÊN
KHÓA GIAO TIẾP THÀNH THẠO LV2 26 (17:30 – 19:30) FULL 30/06/2023 CS LONG BIÊN
KHÓA GIAO TIẾP THÀNH THẠO LV2 35 (19:30 – 21:30) FULL 20/07/2023 CS LONG BIÊN
IELTS FOUND 246 (19:30 – 21:30) FULL 04/08/2023 CS LONG BIÊN
IELTS FOUND 246 (15:00 – 17:00) FULL 05/07/2023 CS LONG BIÊN
IELTS FOUND 357 (9:00 – 11:00) FULL 04/07/2023 CS LONG BIÊN
IELTS A 47 (18:00 – 20:00) FULL 15/08/2023 CS LONG BIÊN
IELTS A 26 (9:00 – 11:00) 3 26/06/2023 CS LONG BIÊN
IELTS B 35 (15:00 – 17:00) 2 27/06/2023 CS LONG BIÊN
IELTS IN 357 (17:30 – 19:30) 4 27/06/2023 CS LONG BIÊN
KHÓA NỀN TẢNG CƠ BẢN LV0 357 (9:00 – 11:00) FULL 25/07/2023 CS BÌNH THẠNH
KHÓA NỀN TẢNG CƠ BẢN LV0 246 (18:00 – 20:00) 4 17/07/2023 CS BÌNH THẠNH
KHÓA NỀN TẢNG CƠ BẢN LV0 47 (15:00 – 17:00) FULL 15/07/2023 CS BÌNH THẠNH
KHÓA NỀN TẢNG CƠ BẢN LV0 36 (17:30 – 19:30) FULL 04/07/2023 CS BÌNH THẠNH
KHÓA NỀN TẢNG CƠ BẢN LV0 246 (17:30 – 19:30) 14 15/08/2023 CS BÌNH THẠNH
KHÓA NỀN TẢNG CƠ BẢN LV0 357 (17:30 – 19:30) 15 16/08/2023 CS BÌNH THẠNH
KHÓA GIAO TIẾP PHẢN XẠ LV1 246 (9:00 – 11:00) FULL 24/06/2023 CS BÌNH THẠNH
KHÓA GIAO TIẾP PHẢN XẠ LV1 357 (18:30 – 20:30) FULL 23/06/2023 CS BÌNH THẠNH
KHÓA GIAO TIẾP PHẢN XẠ LV1 246 (18:00 – 20:00) 11 28/07/2023 CS BÌNH THẠNH
KHÓA GIAO TIẾP PHẢN XẠ LV1 35 (19:30 – 21:30) 3 05/07/2023 CS BÌNH THẠNH
KHÓA GIAO TIẾP PHẢN XẠ LV1 25 (15:00 – 17:00) FULL 30/06/2023 CS BÌNH THẠNH
KHÓA GIAO TIẾP THÀNH THẠO LV2 246 (19:00 – 21:00) FULL 27/06/2023 CS BÌNH THẠNH
KHÓA GIAO TIẾP THÀNH THẠO LV2 35 (15:00 – 17:00) FULL 29/06/2023 CS BÌNH THẠNH
KHÓA GIAO TIẾP THÀNH THẠO LV2 26 (17:30 – 19:30) FULL 30/06/2023 CS BÌNH THẠNH
KHÓA GIAO TIẾP THÀNH THẠO LV2 35 (19:30 – 21:30) FULL 20/07/2023 CS BÌNH THẠNH
IELTS FOUND 246 (19:30 – 21:30) FULL 04/08/2023 CS BÌNH THẠNH
IELTS FOUND 246 (15:00 – 17:00) FULL 05/07/2023 CS BÌNH THẠNH
IELTS FOUND 357 (9:00 – 11:00) FULL 04/07/2023 CS BÌNH THẠNH
IELTS A 47 (18:00 – 20:00) FULL 15/08/2023 CS BÌNH THẠNH
IELTS A 26 (9:00 – 11:00) 3 26/06/2023 CS BÌNH THẠNH
IELTS B 35 (15:00 – 17:00) 2 27/06/2023 CS BÌNH THẠNH
IELTS IN 357 (17:30 – 19:30) 4 27/06/2023 CS BÌNH THẠNH